از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

#include <nn_ops.h>

شیب های چرخش عمقی را با توجه به ورودی محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input_sizes: بردار صحیحی است که شکل input ، بر اساس data_format . به عنوان مثال ، اگر data_format "NHWC" باشد ، input یک سنسور 4 [batch, height, width, channels] .
 • فیلتر: 4-D با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, depthwise_multiplier] .
 • out_backprop: 4-D با شکل بر اساس data_format . به عنوان مثال ، اگر data_format "NHWC" باشد ، شکل out_backprop به صورت [batch, out_height, out_width, out_channels] . شیب ها از خروجی کانولوشن استفاده می کنند.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از ورودی کانولوشن.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب: [دسته ، ارتفاع ، عرض ، کانالها] ذخیره می شوند. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده: [دسته ای ، کانال ها ، ارتفاع ، عرض].
 • اتساع: تانسور 1-D طول 4. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output : 4-D با شکل مطابق با data_format . به عنوان مثال ، اگر data_format "NHWC" باشد ، شکل خروجی [batch, in_height, in_width, in_channels] . ورودی چرخش با گرادیان wrt.

سازندگان و ویرانگران

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
DepthwiseConv2dNativeBackpropInput (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_sizes, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input out_backprop, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: DepthwiseConv2dNativeBackpropInput :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای DepthwiseConv2dNativeBackpropInput .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

 DepthwiseConv2dNativeBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

DepthwiseConv2dNativeBackpropInput

 DepthwiseConv2dNativeBackpropInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_sizes,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input out_backprop,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const DepthwiseConv2dNativeBackpropInput::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)