جریان تنسور:: عملیات:: هنجار اقلیدسی:: Attrs

#include <math_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EuclideanNorm .

خلاصه

صفات عمومی

keep_dims_ = false
bool

توابع عمومی

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

صفات عمومی

keep_dims_

bool tensorflow::ops::EuclideanNorm::Attrs::keep_dims_ = false

توابع عمومی

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::EuclideanNorm::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

پیش فرض به نادرست