جریان تنسور:: عملیات:: هنجار اقلیدسی

#include <math_ops.h>

هنجار اقلیدسی عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

خلاصه

input در امتداد ابعاد داده شده در axis کاهش می دهد. مگر اینکه keep_dims درست باشد، رتبه تانسور برای هر ورودی در axis 1 کاهش می یابد. اگر keep_dims درست باشد، ابعاد کاهش یافته با طول 1 حفظ می شود.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: تانسور برای کاهش.
 • axis: ابعاد برای کاهش. باید در محدوده [-rank(input), rank(input)) باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • keep_dims: اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

برمی‌گرداند:

 • Output : تانسور کاهش یافته.

سازندگان و تخریب کنندگان

EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
EuclideanNorm (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const EuclideanNorm::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

KeepDims (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: EuclideanNorm:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای EuclideanNorm .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

هنجار اقلیدسی

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

هنجار اقلیدسی

 EuclideanNorm(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const EuclideanNorm::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)