جریان تنسور:: عملیات:: ExtractGlimpse:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ExtractGlimpse .

خلاصه

صفات عمومی

centered_ = true
bool
noise_ = "uniform"
StringPiece
normalized_ = true
bool
uniform_noise_ = true
bool

توابع عمومی

Centered (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نشان می دهد که آیا مختصات افست نسبت به تصویر در مرکز قرار دارند یا خیر، در این صورت آفست (0، 0) نسبت به مرکز تصاویر ورودی است.
Noise (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نشان می دهد که آیا نویز باید uniform ، gaussian یا zero .
Normalized (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نشان می دهد که آیا مختصات افست نرمال شده است یا خیر.
UniformNoise (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نشان می دهد که آیا نویز باید با استفاده از توزیع یکنواخت یا توزیع گاوسی ایجاد شود.

صفات عمومی

متمرکز_

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::centered_ = true

سر و صدا_

StringPiece tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::noise_ = "uniform"

نرمال شده_

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::normalized_ = true

صدای یکنواخت

bool tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::uniform_noise_ = true

توابع عمومی

متمرکز شده است

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Centered(
  bool x
)

نشان می دهد که آیا مختصات افست نسبت به تصویر در مرکز قرار دارند یا خیر، در این صورت آفست (0، 0) نسبت به مرکز تصاویر ورودی است.

اگر نادرست باشد، افست (0,0) مربوط به گوشه سمت چپ بالای تصاویر ورودی است.

پیش فرض ها به درست است

سر و صدا

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Noise(
  StringPiece x
)

نشان می دهد که آیا نویز باید uniform ، gaussian یا zero .

پیش فرض uniform است، به این معنی که نوع نویز توسط uniform_noise تعیین می شود.

پیش‌فرض‌ها به "یکنواخت"

عادی شده است

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::Normalized(
  bool x
)

نشان می دهد که آیا مختصات افست نرمال شده است یا خیر.

پیش فرض ها به درست است

نویز یکنواخت

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ExtractGlimpse::Attrs::UniformNoise(
  bool x
)

نشان می دهد که آیا نویز باید با استفاده از توزیع یکنواخت یا توزیع گاوسی ایجاد شود.

پیش فرض ها به درست است