جریان تنسور:: عملیات:: ExtractGlimpse

#include <image_ops.h>

یک نگاه اجمالی از تانسور ورودی استخراج می کند.

خلاصه

مجموعه ای از پنجره ها به نام glimpses را برمی گرداند که در offsets مکان از تانسور ورودی استخراج شده اند. اگر پنجره ها فقط تا حدی با ورودی ها همپوشانی داشته باشند، مناطق غیر همپوشانی با نویز تصادفی پر می شوند.

نتیجه یک تانسور 4 بعدی شکل [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] است. کانال ها و ابعاد دسته ای مانند تانسور ورودی است. ارتفاع و عرض پنجره های خروجی در پارامتر size مشخص می شود.

آرگومان normalized و centered نحوه ساخت پنجره ها را کنترل می کند:

 • اگر مختصات نرمال شده باشند اما مرکز نباشند، 0.0 و 1.0 مربوط به حداقل و حداکثر هر بعد ارتفاع و عرض است.
 • اگر مختصات هم نرمال و هم در مرکز باشند، از -1.0 تا 1.0 متغیر هستند. مختصات (-1.0، -1.0) مربوط به گوشه بالا سمت چپ، گوشه پایین سمت راست در (1.0، 1.0) و مرکز در (0، 0) قرار دارد.
 • اگر مختصات عادی نباشند، به عنوان تعداد پیکسل تفسیر می شوند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: یک تانسور شناور 4 بعدی با شکل [batch_size, height, width, channels] .
 • اندازه: یک تانسور 1 بعدی از 2 عنصر حاوی اندازه اجمالی برای استخراج. ابتدا باید ارتفاع نگاه اجمالی و سپس عرض اجمالی مشخص شود.
 • offsets: یک تانسور عدد صحیح دوبعدی شکل [batch_size, 2] که شامل مکان‌های y، x مرکز هر پنجره است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • مرکز: نشان می دهد که آیا مختصات افست نسبت به تصویر در مرکز قرار دارند، در این صورت آفست (0، 0) نسبت به مرکز تصاویر ورودی است. اگر نادرست باشد، افست (0,0) مربوط به گوشه سمت چپ بالای تصاویر ورودی است.
 • normalized: نشان می دهد که آیا مختصات افست نرمال شده است یا خیر.
 • یکنواخت_نویز: نشان می دهد که نویز باید با استفاده از توزیع یکنواخت یا توزیع گاوسی ایجاد شود.
 • نویز: نشان می دهد که نویز باید uniform ، gaussian یا zero . پیش فرض uniform است، به این معنی که نوع نویز توسط uniform_noise تعیین می شود.

برمی گرداند:

 • Output : تانسوری که نمایانگر اجمالی است [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] .

سازندگان و ویرانگرها

ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets)
ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets, const ExtractGlimpse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

glimpse
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Centered (bool x)
Noise (StringPiece x)
Normalized (bool x)
UniformNoise (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: ExtractGlimpse:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ExtractGlimpse .

صفات عمومی

نظر اجمالی

::tensorflow::Output glimpse

عمل

Operation operation

توابع عمومی

ExtractGlimpse

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets
)

ExtractGlimpse

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets,
 const ExtractGlimpse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

متمرکز شده است

Attrs Centered(
 bool x
)

سر و صدا

Attrs Noise(
 StringPiece x
)

عادی شده است

Attrs Normalized(
 bool x
)

نویز یکنواخت

Attrs UniformNoise(
 bool x
)