از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse

#include <image_ops.h>

یک نگاه اجمالی از سنسور ورودی استخراج می کند.

خلاصه

مجموعه ای از پنجره ها را به نام glimpses استخراج شده در محل بازگردانی از offsets ورودی برمی گرداند. اگر پنجره ها فقط تا حدی با ورودی ها همپوشانی داشته باشند ، مناطق غیر همپوشانی با نویز تصادفی پر می شوند.

نتیجه یک تانسور 4-D شکل [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] . کانالها و ابعاد دسته ای همانند تانسور ورودی هستند. ارتفاع و عرض پنجره های خروجی در پارامتر size مشخص شده است.

این استدلال normalized و centered نحوه ساخت پنجره ها را کنترل می کند:

 • اگر مختصات نرمال باشد اما مرکز نباشد ، 0.0 و 1.0 با حداقل و حداکثر هر بعد از ارتفاع و عرض مطابقت دارند.
 • اگر مختصات هم نرمال باشند و هم مرکز ، از -1.0 تا 1.0 متغیر هستند. مختصات (-1.0 ، -1.0) مربوط به گوشه بالا سمت چپ است ، گوشه پایین سمت راست در (1.0 ، 1.0) و مرکز در (0 ، 0) قرار دارد.
 • اگر مختصات نرمال نباشد ، آنها به تعداد پیکسل تفسیر می شوند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: یک تانسور شناور 4-D به شکل [batch_size, height, width, channels] .
 • size: یک تنسور 1-D از 2 عنصر حاوی اندازه چشمک های قابل استخراج است. ابتدا باید ارتفاع چشم انداز مشخص شود ، سپس به دنبال عرض چشمک.
 • offsets: یک [batch_size, 2] عدد صحیح 2 بعدی با شکل [batch_size, 2] شامل مکان های y ، x مرکز هر پنجره.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • centered: نشان می دهد که مختصات افست نسبت به تصویر متمرکز هستند یا خیر ، در این حالت جابجایی (0 ، 0) نسبت به مرکز تصاویر ورودی است. اگر نادرست باشد ، جابجایی (0،0) مربوط به گوشه بالا سمت چپ تصاویر ورودی است.
 • normalized: عادی بودن مختصات افست را نشان می دهد.
 • uniform_noise: نشان می دهد که آیا باید نویز با استفاده از توزیع یکنواخت یا توزیع گوسی تولید شود.
 • سر و صدا: نشان می دهد که آیا صدا باید uniform ، gaussian یا zero . پیش فرض uniform به این معنی که نوع نویز توسط uniform_noise .

بازده:

 • Output : [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] که نمایانگر glimpses [batch_size, glimpse_height, glimpse_width, channels] .

سازندگان و ویرانگران

ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets)
ExtractGlimpse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input offsets, const ExtractGlimpse::Attrs & attrs)

صفات عمومی

glimpse
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Centered (bool x)
Noise (StringPiece x)
Normalized (bool x)
UniformNoise (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ExtractGlimpse :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ExtractGlimpse .

صفات عمومی

نظر اجمالی

::tensorflow::Output glimpse

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ExtractGlimpse

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets
)

ExtractGlimpse

 ExtractGlimpse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input offsets,
 const ExtractGlimpse::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

متمرکز

Attrs Centered(
 bool x
)

سر و صدا

Attrs Noise(
 StringPiece x
)

نرمال شده

Attrs Normalized(
 bool x
)

UniformNoise

Attrs UniformNoise(
 bool x
)