جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxArgsGradient .

خلاصه

صفات عمومی

max_ = 6.0f
float
min_ = -6.0f
float
narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

توابع عمومی

Max (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض 6 است.
Min (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض روی -6 است.
NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض به نادرست.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض 8 است.

صفات عمومی

حداکثر_

float tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::max_ = 6.0f

min_

float tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::min_ = -6.0f

محدوده باریک_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::num_bits_ = 8

توابع عمومی

حداکثر

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::Max(
  float x
)

پیش‌فرض 6 است.

حداقل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::Min(
  float x
)

پیش‌فرض روی -6 است.

محدوده باریک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

پیش فرض به نادرست.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

پیش‌فرض 8 است.