جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

#include <array_ops.h>

گرادیان ها را برای عملیات FakeQuantWithMinMaxArgs محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • گرادیان ها: گرادیان های پس از انتشار بالای عملیات FakeQuantWithMinMaxArgs .
 • ورودی ها: مقادیری که به عنوان ورودی به عملیات FakeQuantWithMinMaxArgs ارسال می شوند.

برمی گرداند:

 • Output : گرادیان های پس از انتشار در زیر عملیات FakeQuantWithMinMaxArgs : gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .

سازندگان و تخریب کنندگان

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprops
operation

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxArgsGradient .

صفات عمومی

پشتیبان

::tensorflow::Output backprops

عمل

Operation operation

توابع عمومی

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

حداکثر

Attrs Max(
 float x
)

حداقل

Attrs Min(
 float x
)

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)