از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

#include <array_ops.h>

شیب ها را برای عملکرد FakeQuantWithMinMaxArgs محاسبه کنید.

خلاصه

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

backprops
operation

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxArgsGradient .

صفات عمومی

محصولات پشتی

::tensorflow::Output backprops

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

حداکثر

Attrs Max(
 float x
)

حداقل

Attrs Min(
 float x
)

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)