از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs

#include <array_ops.h>

مقدار تقلبی "ورودی" را جعلی کنید ، نوع float را به همان نوع "خروجی" وارد کنید.

خلاصه

ویژگی [min; max] محدوده بستن را برای داده های inputs تعریف [min; max] . مقادیر inputs در محدوده کوانتیزاسیون ( [0; 2^num_bits - 1] narrow_range نادرست بودن narrow_range و [1; 2^num_bits - 1] درصورت صحت) کوانتیزه می شوند و سپس کوانتیزه می شوند و به صورت شناور در [min; max] فاصله num_bits است. بین 2 تا 16 ، شامل.

قبل از تعیین مقدار ، مقادیر min و max با منطق زیر تنظیم می شوند. پیشنهاد می شود min <= 0 <= max . اگر 0 در محدوده مقادیر نباشد ، رفتار می تواند غیر منتظره باشد: اگر 0 < min < max : min_adj = 0 و max_adj = max - min . اگر min < max < 0 : min_adj = min - max و max_adj = 0 . اگر min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) ، min_adj = scale * round(min / scale) و max_adj = max + min_adj - min .

از آنجا که بازده هنوز در نقطه شناور است ، به کوانته سازی جعلی گفته می شود.

استدلال ها:

بازده:

  • Output : تانسور خروجی ها.

سازندگان و ویرانگران

FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
outputs

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgs :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxArgs .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی ها

::tensorflow::Output outputs

کارکردهای عمومی

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgs

 FakeQuantWithMinMaxArgs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input inputs,
  const FakeQuantWithMinMaxArgs::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

حداکثر

Attrs Max(
  float x
)

حداقل

Attrs Min(
  float x
)

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
  bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
  int64 x
)