جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxVars:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVars .

خلاصه

صفات عمومی

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

توابع عمومی

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض به نادرست.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض 8 است.

صفات عمومی

محدوده باریک_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::num_bits_ = 8

توابع عمومی

محدوده باریک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

پیش فرض به نادرست.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

پیش‌فرض 8 است.