جریان تنسور:: عملیات:: FakeQuantWithMinMaxVars

#include <array_ops.h>

کوانتیزه ساختگی تانسور ورودی از نوع شناور از طریق اسکالرهای شناور جهانی min

خلاصه

و max تا «خروجی» تانسور با همان شکل inputs .

[min; max] محدوده گیره را برای داده های inputs تعریف می کند. مقادیر inputs در محدوده کوانتیزه شدن ( [0; 2^num_bits - 1] هنگامی که narrow_range نادرست است و [1; 2^num_bits - 1] زمانی که درست است) کوانتیزه می شوند و سپس به صورت شناور در [min; max] فاصله num_bits پهنای بیت کوانتیزاسیون است. بین 2 تا 16 شامل.

قبل از کوانتیزاسیون، مقادیر min و max با منطق زیر تنظیم می شوند. پیشنهاد می شود min <= 0 <= max داشته باشید. اگر 0 در محدوده مقادیر نباشد، رفتار می تواند غیرمنتظره باشد: اگر 0 < min < max : min_adj = 0 و max_adj = max - min . اگر min < max < 0 : min_adj = min - max و max_adj = 0 . اگر min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) , min_adj = scale * round(min / scale) و max_adj = max + min_adj - min .

این عملیات دارای یک گرادیان است و بنابراین امکان آموزش مقادیر min و max را فراهم می کند.

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و تخریب کنندگان

FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
outputs

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVars:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVars .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی ها

::tensorflow::Output outputs

توابع عمومی

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)