tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars

#include <array_ops.h>

جعلی-فرمول اندازهگیری تانسور ورودیها و از نوع float طریق بندی شناور جهانی min

خلاصه

و max تا 'خروجی' همان شکل inputs .

[min; max] محدوده بستن را برای داده های inputs تعریف [min; max] . مقادیر inputs در محدوده کوانتیزاسیون ( [0; 2^num_bits - 1] narrow_range نادرست بودن narrow_range و [1; 2^num_bits - 1] درصورت صحت) کوانتیزه می شوند و سپس کوانتیزه می شوند و به صورت شناور در [min; max] فاصله num_bits است. بین 2 تا 16 ، شامل.

قبل از تعیین مقدار ، مقادیر min و max با منطق زیر تنظیم می شوند. پیشنهاد می شود min <= 0 <= max . اگر 0 در محدوده مقادیر نباشد ، رفتار می تواند غیر منتظره باشد: اگر 0 < min < max : min_adj = 0 و max_adj = max - min . اگر min < max < 0 : min_adj = min - max و max_adj = 0 . اگر min <= 0 <= max : scale = (max - min) / (2^num_bits - 1) ، min_adj = scale * round(min / scale) و max_adj = max + min_adj - min .

این عملیات دارای یک شیب است و بنابراین امکان آموزش مقادیر min و max را فراهم می کند.

استدلال ها:

بازده:

 • Output : تانسور خروجی ها.

سازندگان و ویرانگران

FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVars (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
outputs

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxVars :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FakeQuantWithMinMaxVars .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی ها

::tensorflow::Output outputs

کارکردهای عمومی

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVars

 FakeQuantWithMinMaxVars(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVars::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)