جریان تنسور:: عملیات:: FusedBatchNormGrad:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedBatchNormGrad .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NHWC"
StringPiece
epsilon_ = 0.0001f
float
is_training_ = true
bool

توابع عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده برای y_backprop، x، x_backprop.
Epsilon (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک عدد شناور کوچک به واریانس x اضافه می شود.
IsTraining (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک مقدار bool برای نشان دادن عملیات برای آموزش (پیش‌فرض) یا استنتاج است.

صفات عمومی

فرمت_داده_

StringPiece tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::data_format_ = "NHWC"

اپسیلون_

float tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::epsilon_ = 0.0001f

آموزش_است

bool tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::is_training_ = true

توابع عمومی

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده برای y_backprop، x، x_backprop.

یا «NHWC» (پیش‌فرض) یا «NCHW».

پیش‌فرض‌های «NHWC»

اپسیلون

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::Epsilon(
  float x
)

یک عدد شناور کوچک به واریانس x اضافه می شود.

پیش فرض 0.0001 است

IsTraining

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedBatchNormGrad::Attrs::IsTraining(
  bool x
)

یک مقدار bool برای نشان دادن عملیات برای آموزش (پیش‌فرض) یا استنتاج است.

پیش فرض ها به درست است