جریان تنسور:: عملیات:: FusedBatchNormGrad

#include <nn_ops.h>

گرادیان برای عادی سازی دسته ای.

خلاصه

توجه داشته باشید که اندازه تانسورهای 4 بعدی با "NHWC" یا "NCHW" تعریف می شود. اندازه تانسورهای 1 بعدی با بعد C تانسورهای 4 بعدی مطابقت دارد.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • y_backprop: یک تانسور 4 بعدی برای گرادیان نسبت به y.
 • x: یک تانسور 4 بعدی برای داده های ورودی.
 • مقیاس: یک تانسور 1 بعدی برای ضریب مقیاس، برای مقیاس x نرمال شده.
 • rezerv_space_1: هنگامی که is_training True باشد، یک تانسور 1 بعدی برای دسته محاسبه شده به معنای استفاده مجدد در محاسبه گرادیان است. وقتی is_training False است، یک تانسور 1 بعدی برای جمعیت به معنای استفاده مجدد در محاسبه گرادیان مرتبه 1 و 2 است.
 • rezerv_space_2: وقتی is_training True باشد، یک تانسور 1 بعدی برای واریانس دسته ای محاسبه شده (واریانس معکوس در مورد cuDNN) برای استفاده مجدد در محاسبه گرادیان. وقتی is_training False است، یک تانسور 1 بعدی برای واریانس جمعیت که در محاسبه گرادیان مرتبه 1 و 2 مجددا استفاده می شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • اپسیلون: عدد شناور کوچکی که به واریانس x اضافه می شود.
 • data_format: فرمت داده برای y_backprop، x، x_backprop. یا «NHWC» (پیش‌فرض) یا «NCHW».
 • is_training: یک مقدار bool که نشان می دهد عملیات برای آموزش (پیش فرض) یا استنتاج است.

برمی‌گرداند:

 • Output x_backprop: یک تانسور 4 بعدی برای گرادیان نسبت به x.
 • Output scale_backprop: یک تانسور 1 بعدی برای گرادیان با توجه به مقیاس.
 • Output offset_backprop: یک تانسور 1 بعدی برای گرادیان با توجه به افست.
 • Output rezerv_space_3: مکان نگهدار استفاده نشده برای مطابقت با میانگین ورودی در FusedBatchNorm .
 • Output rezerv_space_4: مکان نگهدار استفاده نشده برای مطابقت با ورودی واریانس در FusedBatchNorm .

سازندگان و تخریب کنندگان

FusedBatchNormGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y_backprop, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input reserve_space_1, :: tensorflow::Input reserve_space_2)
FusedBatchNormGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input y_backprop, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input scale, :: tensorflow::Input reserve_space_1, :: tensorflow::Input reserve_space_2, const FusedBatchNormGrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

offset_backprop
operation
reserve_space_3
reserve_space_4
scale_backprop
x_backprop

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Epsilon (float x)
IsTraining (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FusedBatchNormGrad:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedBatchNormGrad .

صفات عمومی

offset_backprop

::tensorflow::Output offset_backprop

عمل

Operation operation

رزرو_فضا_3

::tensorflow::Output reserve_space_3

رزرو_فضا_4

::tensorflow::Output reserve_space_4

scale_backprop

::tensorflow::Output scale_backprop

x_backprop

::tensorflow::Output x_backprop

توابع عمومی

FusedBatchNormGrad

 FusedBatchNormGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input y_backprop,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input reserve_space_1,
 ::tensorflow::Input reserve_space_2
)

FusedBatchNormGrad

 FusedBatchNormGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input y_backprop,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input scale,
 ::tensorflow::Input reserve_space_1,
 ::tensorflow::Input reserve_space_2,
 const FusedBatchNormGrad::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

DataFormat

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

اپسیلون

Attrs Epsilon(
 float x
)

IsTraining

Attrs IsTraining(
 bool x
)