جریان تنسور:: عملیات:: FusedResizeAndPadConv2D:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedResizeAndPadConv2D .

خلاصه

صفات عمومی

resize_align_corners_ = false
bool

توابع عمومی

ResizeAlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز شده است.

صفات عمومی

resize_align_corners_

bool tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::resize_align_corners_ = false

توابع عمومی

ResizeAlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FusedResizeAndPadConv2D::Attrs::ResizeAlignCorners(
  bool x
)

اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز شده است.

پیش فرض به نادرست.

پیش فرض به نادرست