tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D

#include <nn_ops.h>

تغییر اندازه و padding را به عنوان پیش پردازش در هنگام جمع آوری انجام می دهد.

خلاصه

غالباً می توان به عنوان بخشی از مرحله بسته بندی پیچیدگی ، تغییرات مکانی را با کارآیی بیشتری انجام داد ، بنابراین این عملیات امکان اجرای بهینه در مواردی را فراهم می کند که این مراحل با هم ترکیب شده باشند. این از نیاز به نوشتن نتایج متوسط ​​به عنوان سنسورهای کل جلوگیری می کند و فشار حافظه را کاهش می دهد ، و ما می توانیم با ادغام محاسبات تبدیل برخی از سودهای تأخیر را بدست آوریم. ویژگی data_format برای Conv2D توسط این گزینه پشتیبانی نمی شود و به طور پیش فرض برای سفارش "NHWC" انجام می شود. به طور داخلی این op از یک بافر خراش برای هر نمودار استفاده می کند ، به این معنی که اگر چندین نسخه به طور موازی اجرا شوند ، مسدود می شود. دلیل این امر این است که این اپراتور در درجه اول بهینه سازی برای به حداقل رساندن مصرف حافظه است.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 4-D با شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • اندازه: A 1-D int32 تانسور از 2 عنصر است: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر.
 • paddings: یک ماتریس دو ستونی که اندازه های padding را مشخص می کند. تعداد ردیف ها باید همان رتبه input باشد.
 • فیلتر: 4-D با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • گامها: طول 1-D 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید به همان ترتیب مشخص شده با قالب باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • resize_align_corners: اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل گوشه را حفظ می کنند. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ResizeAlignCorners (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: FusedResizeAndPadConv2D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedResizeAndPadConv2D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

تغییر اندازه AlignCorners

Attrs ResizeAlignCorners(
 bool x
)