جریان تنسور:: عملیات:: FusedResizeAndPadConv2D

#include <nn_ops.h>

تغییر اندازه و padding را به عنوان یک پیش پردازش در طول یک کانولوشن انجام می دهد.

خلاصه

اغلب می‌توان تبدیل‌های فضایی را به‌عنوان بخشی از مرحله بسته‌بندی یک کانولوشن به‌طور کارآمدتر انجام داد، بنابراین این عملیات امکان اجرای بهینه‌شده را در جایی که این مراحل با هم ترکیب می‌شوند، می‌دهد. این از نیاز به نوشتن نتایج میانی به‌عنوان تانسور کامل جلوگیری می‌کند و فشار حافظه را کاهش می‌دهد و می‌توانیم با ادغام محاسبات تبدیل مقداری از تاخیر را بدست آوریم. ویژگی data_format برای Conv2D توسط این عملیات پشتیبانی نمی‌شود و به‌طور پیش‌فرض به ترتیب «NHWC» است. در داخل این عملیات از یک بافر خراش در هر نمودار استفاده می کند، به این معنی که اگر چندین نسخه به صورت موازی اجرا شوند، مسدود می شود. این به این دلیل است که این عملگر در درجه اول یک بهینه سازی برای به حداقل رساندن استفاده از حافظه است.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 4-بعدی با شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] .
 • اندازه: تانسور 1 بعدی int32 از 2 عنصر: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر
 • paddings: یک ماتریس دو ستونی که اندازه های بالشتک را مشخص می کند. تعداد سطرها باید با رتبه input یکسان باشد.
 • فیلتر: 4 بعدی با شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] .
 • گام ها: 1-D طول 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . باید به همان ترتیب ابعاد مشخص شده با قالب باشد.
 • padding: نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • resize_align_corners: اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز می شوند. پیش فرض به نادرست.

برمی گرداند:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگرها

FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
FusedResizeAndPadConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input paddings, :: tensorflow::Input filter, StringPiece mode, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ResizeAlignCorners (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: FusedResizeAndPadConv2D:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای FusedResizeAndPadConv2D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

FusedResizeAndPadConv2D

 FusedResizeAndPadConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input paddings,
 ::tensorflow::Input filter,
 StringPiece mode,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const FusedResizeAndPadConv2D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ResizeAlignCorners

Attrs ResizeAlignCorners(
 bool x
)