از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: Conv2D

#include <nn_ops.h>

محاسبه کنولوشن 2-D با توجه به سنسورهای input و filter 4-D.

خلاصه

با توجه به یک [batch, in_height, in_width, in_channels] ورودی شکل [batch, in_height, in_width, in_channels] و یک [batch, in_height, in_width, in_channels] شکل فیلتر / هسته [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] ، این عملیات موارد زیر را انجام می دهد:

 1. فیلتر را به یک ماتریس 2 بعدی با شکل [filter_height * filter_width * in_channels, output_channels] .
 2. استخراج وصله های تصویری از تانسور ورودی برای تشکیل یک تانسور مجازی از شکل [batch, out_height, out_width, filter_height * filter_width * in_channels] .
 3. برای هر وصله ، ماتریس فیلتر و بردار وصله تصویر را چند برابر می کند.

با جزئیات ، با قالب پیش فرض NHWC ،

output[b, i, j, k] =
  sum_{di, dj, q} input[b, strides[1] * i + di, strides[2] * j + dj, q] *
          filter[di, dj, q, k]

باید strides[0] = strides[3] = 1 هایی داشته باشد strides[0] = strides[3] = 1 . برای رایج ترین حالت از همان گامهای افقی و رئوس ، strides = [1, stride, stride, 1] .

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: یک سنسور 4-D. ترتیب ابعاد با توجه به مقدار data_format ، برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید.
 • فیلتر: یک تانسور 4-شکل [filter_height, filter_width, in_channels, out_channels]
 • گامها: تانسور 1-D طول 4. گام پنجره کشویی برای هر بعد input . ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • explicit_paddings: اگر "EXPLICIT" padding "EXPLICIT" ، لیست مقادیر واضح و آشکار فهرست می شود. برای بعد ith ، مقدار بالشتک وارد شده قبل و بعد از ابعاد به ترتیب explicit_paddings[2 * i] و explicit_paddings[2 * i + 1] است. اگر padding "EXPLICIT" ، "EXPLICIT" explicit_paddings باید خالی باشد.
 • data_format: قالب داده ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب: [دسته ، ارتفاع ، عرض ، کانالها] ذخیره می شوند. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده:: [دسته ، کانال ها ، ارتفاع ، عرض].
 • اتساع: تانسور 1-D طول 4. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output : یک Output 4-D. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات بیشتر به زیر مراجعه کنید.

سازندگان و ویرانگران

Conv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv2D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
ExplicitPaddings (const gtl::ArraySlice< int > & x)
UseCudnnOnGpu (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Conv2D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای Conv2D .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

Conv2D

 Conv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv2D

 Conv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv2D::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

پدینگ های صریح

Attrs ExplicitPaddings(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

ازCudnnOnGpu استفاده کنید

Attrs UseCudnnOnGpu(
 bool x
)