tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 :: عطاران

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGradV2 .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

کارکردهای عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
قالب داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

صفات عمومی

شکل_داده

StringPiece tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::data_format_ = "NHWC"

کارکردهای عمومی

قالب داده

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolGradGradV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

قالب داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید.

با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره اطلاعات از: [دسته ای ، در کانال ها ، در_ ارتفاع ، در_ عرض].

پیش فرض های "NHWC"