tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2

#include <nn_ops.h>

شیب های مرتبه دوم تابع حداکثر سازی را محاسبه می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • orig_input: سنسور ورودی اصلی.
 • orig_output: تانسور اصلی خروجی.
 • درجه: 4-D شیب های شیب ورودی max_pool .
 • ksize: اندازه پنجره برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • data_format: قالب داده داده های ورودی و خروجی را مشخص کنید. با قالب پیش فرض "NHWC" ، داده ها به ترتیب زیر ذخیره می شوند: [batch، in_height، in_width، in_channels]. متناوباً ، قالب می تواند "NCHW" باشد ، ترتیب ذخیره داده از این قرار:

بازده:

 • Output : شیب های شیب ورودی را به max_pool وارد می max_pool .

سازندگان و ویرانگران

MaxPoolGradGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

DataFormat (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGradV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPoolGradGradV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

MaxPoolGradGradV2

 MaxPoolGradGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradV2

 MaxPoolGradGradV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradV2::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

قالب داده

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)