جریان تنسور:: عملیات:: MaxPool3DGrad:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MaxPool3DGrad .

خلاصه

صفات عمومی

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

توابع عمومی

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
فرمت داده داده های ورودی و خروجی.

صفات عمومی

فرمت_داده_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool3DGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

توابع عمومی

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool3DGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

فرمت داده داده های ورودی و خروجی.

با فرمت پیش‌فرض «NDHWC»، داده‌ها به ترتیب زیر ذخیره می‌شوند: [دسته‌ای، در عمق، در ارتفاع، در عرض، در کانال‌ها]. از طرف دیگر، قالب می تواند "NCDHW" باشد، ترتیب ذخیره سازی داده ها به این صورت است: [دسته ای، درون_کانال ها، عمقی، در ارتفاع، در_عرض].

پیش فرض های "NDHWC"