جریان تنسور:: عملیات:: MergeV2Checkpoints:: Attrs

#include <io_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MergeV2Checkpoints .

خلاصه

صفات عمومی

delete_old_dirs_ = true
bool

توابع عمومی

DeleteOldDirs (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
بالا را ببین.

صفات عمومی

delete_old_dirs_

bool tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::delete_old_dirs_ = true

توابع عمومی

حذف OldDirs

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MergeV2Checkpoints::Attrs::DeleteOldDirs(
  bool x
)

بالا را ببین.

پیش فرض ها به درست است