جریان تنسور:: عملیات:: MergeV2Checkpoints

#include <io_ops.h>

فرمت خاص V2: فایل های ابرداده ایست های بازرسی خرد شده را ادغام می کند.

خلاصه

این

نتیجه یک نقطه بازرسی منطقی با یک فایل فراداده فیزیکی و فایل های داده تغییر نام یافته است.

در نظر گرفته شده برای "گروه بندی" چندین ایست بازرسی در یک راه اندازی ایست بازرسی خرد شده.

اگر delete_old_dirs درست باشد، سعی می کند به صورت بازگشتی نام dirname هر مسیر را در checkpoint_prefixes ورودی حذف کند. این زمانی مفید است که آن مسیرها مکان های موقتی غیر رو به روی کاربر باشند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • checkpoint_prefixes: پیشوندهای ایست بازرسی V2 برای ادغام.
 • مقصد_پیشوند: اسکالر. پیشوند نهایی مورد نظر. مجاز است که مانند یکی از checkpoint_prefixes باشد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • delete_old_dirs: بالا را ببینید.

برمی گرداند:

سازندگان و ویرانگرها

MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix)
MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix, const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

DeleteOldDirs (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: MergeV2Checkpoints:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای MergeV2Checkpoints .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

MergeV2Checkpoints

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix
)

MergeV2Checkpoints

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix,
 const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

حذف OldDirs

Attrs DeleteOldDirs(
 bool x
)