tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression :: عطاران

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NonMaxSuppression .

خلاصه

صفات عمومی

iou_threshold_ = 0.5f
float

کارکردهای عمومی

IouThreshold (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
شناور نشان دهنده آستانه تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها با IOU.

صفات عمومی

تو_آستانه_

float tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::iou_threshold_ = 0.5f

کارکردهای عمومی

IouThreshold

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::IouThreshold(
  float x
)

شناور نشان دهنده آستانه تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها با IOU.

پیش فرض ها به 0.5 رسیده است