جریان تنسور:: عملیات:: NonMaxSuppression:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NonMaxSuppression .

خلاصه

صفات عمومی

iou_threshold_ = 0.5f
float

توابع عمومی

IouThreshold (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
یک شناور نشان دهنده آستانه برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها نسبت به IOU.

صفات عمومی

iou_threshold_

float tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::iou_threshold_ = 0.5f

توابع عمومی

IouThreshold

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::IouThreshold(
  float x
)

یک شناور نشان دهنده آستانه برای تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها نسبت به IOU.

پیش‌فرض 0.5 است