از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression

#include <image_ops.h>

با حرص زیر مجموعه جعبه های مرزی را به ترتیب نزولی امتیاز انتخاب می کند.

خلاصه

جعبه های هرس دور که دارای تقاطع بیش از حد اتحادیه (IOU) با جعبه های قبلی انتخاب شده همپوشانی دارند. جعبه های مرزی به عنوان [y1 ، x1 ، y2 ، x2] ارائه می شوند ، جایی که (y1 ، x1) و (y2 ، x2) مختصات هر جفت مورب گوشه جعبه هستند و مختصات را می توان بصورت نرمال تهیه کرد (یعنی دراز کشیدن فاصله [0 ، 1]) یا مطلق. توجه داشته باشید که این الگوریتم نسبت به جایی که مبدا سیستم مختصات است ، عرفانی است. توجه داشته باشید که این الگوریتم در تبدیلات متعامد و ترجمه های سیستم مختصات ثابت نیست. بنابراین ترجمه یا بازتاب سیستم مختصات منجر به انتخاب همان جعبه ها توسط الگوریتم می شود. خروجی این عملیات مجموعه ای از نمایه های صحیح در مجموعه ورودی جعبه های مرزی نشان دهنده جعبه های انتخاب شده است. مختصات جعبه محدود مربوط به شاخص های انتخاب شده را می توان با استفاده از tf.gather operation بدست آورد. به عنوان مثال: selected_indices = tf.image.non_max_suppression (کادرها ، امتیازات ، حداکثر_بستر_سایز ، iou_threshold) گزینش های_آزاد = tf. جمع آوری (کادرها ، فهرست های انتخاب شده)

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • جعبه ها: یک تانسور شناور 2 بعدی به شکل [num_boxes, 4] .
 • امتیازات: یک تانسور شناور شکل 1-D [num_boxes] نشان دهنده یک امتیاز واحد مربوط به هر جعبه (هر سطر جعبه)
 • max_output_size: یک سنسور عدد صحیح مقیاس دار که نشان دهنده حداکثر تعداد جعبه های انتخاب شده با سرکوب غیر حداکثر است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • iou_threshold: شناور نشان دهنده آستانه تصمیم گیری در مورد همپوشانی بیش از حد جعبه ها با IOU است.

بازده:

 • Output : یک M <= max_output_size عدد صحیح 1-D [M] نمایانگر شاخص های انتخاب شده از M <= max_output_size جعبه ها ، جایی که M <= max_output_size .

سازندگان و ویرانگران

NonMaxSuppression (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size)
NonMaxSuppression (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, const NonMaxSuppression::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
selected_indices

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

IouThreshold (float x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: NonMaxSuppression :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NonMaxSuppression .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

موارد_انتخاب شده

051 beedc90

کارکردهای عمومی

NonMaxSuppression

 NonMaxSuppression(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size
)

NonMaxSuppression

 NonMaxSuppression(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 const NonMaxSuppression::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

IouThreshold

Attrs IouThreshold(
 float x
)