جریان تنسور:: عملیات:: نا برابر:: Attrs

#include <math_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NotEqual .

خلاصه

صفات عمومی

incompatible_shape_error_ = true
bool

توابع عمومی

IncompatibleShapeError (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به درست است.

صفات عمومی

ناسازگار_شکل_خطا_

bool tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::incompatible_shape_error_ = true

توابع عمومی

IncompatibleShapeError

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NotEqual::Attrs::IncompatibleShapeError(
  bool x
)

پیش فرض ها به درست است.