از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: نا برابر

#include <math_ops.h>

مقدار واقعی عنصر (x! = y) را برمی گرداند.

خلاصه

توجه : NotEqual از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const NotEqual::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
z

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

IncompatibleShapeError (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: NotEqual :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NotEqual .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

کارکردهای عمومی

نا برابر

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

نا برابر

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const NotEqual::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

خطای IncompatibleShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)