جریان تنسور:: عملیات:: نا برابر

#include <math_ops.h>

مقدار حقیقت (x != y) را از نظر عنصر برمی‌گرداند.

خلاصه

توجه : NotEqual از پخش پشتیبانی می کند. اطلاعات بیشتر در مورد پخش در اینجا

استدلال ها:

برمی‌گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const NotEqual::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
z

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

IncompatibleShapeError (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: NotEqual:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NotEqual .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

توابع عمومی

نا برابر

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

نا برابر

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const NotEqual::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

IncompatibleShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)