جریان تنسور:: عملیات:: NthElement:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NthElement .

خلاصه

صفات عمومی

reverse_ = false
bool

توابع عمومی

Reverse (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
هنگامی که روی True تنظیم می شود، n ام بزرگترین مقدار را در بردار پیدا کنید و بالعکس.

صفات عمومی

معکوس_

bool tensorflow::ops::NthElement::Attrs::reverse_ = false

توابع عمومی

معکوس

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NthElement::Attrs::Reverse(
  bool x
)

هنگامی که روی True تنظیم می شود، n ام بزرگترین مقدار را در بردار پیدا کنید و بالعکس.

پیش فرض به نادرست