از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: NthElement

#include <nn_ops.h>

مقادیر مربوط به مرتبه n برای آخرین بعد پیدا می کند.

خلاصه

اگر ورودی یک بردار باشد (رتبه -1) ، ورودی هایی را که کوچکترین مقدار نهم در بردار است پیدا می کند و مقادیر آنها را به صورت تانسور مقیاس دار خارج می کند.

برای ماتریس ها (نسبت ورودی ورودی بالاتر) ، ورودی هایی را که کوچکترین مقدار نهم در هر سطر است محاسبه می کند (بردار مربوطه در بعد بعدی). بنابراین ،

values.shape = input.shape[:-1]

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • ورودی: 1-D یا بالاتر با آخرین ابعاد حداقل n+1 .
 • n: 0-D موقعیت بردار مرتب شده برای انتخاب در آخرین بعد (در امتداد هر ردیف برای ماتریس ها). دامنه معتبر n [0, input.shape[:-1])

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • reverse: وقتی روی True تنظیم می شود ، نهمین بزرگترین مقدار را در بردار پیدا کنید و برعکس.

بازده:

 • Output : آمار مرتبه n در امتداد هر برش بعدی.

سازندگان و ویرانگران

NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n)
NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n, const NthElement::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Reverse (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: NthElement :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NthElement .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

کارکردهای عمومی

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n
)

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n,
 const NthElement::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

معکوس

Attrs Reverse(
 bool x
)