جریان تنسور:: عملیات:: NthElement

#include <nn_ops.h>

مقادیر آمار مرتبه n را برای بعد آخر پیدا می کند.

خلاصه

اگر ورودی یک بردار باشد (رتبه-1)، ورودی هایی را پیدا می کند که n ام کوچکترین مقدار در بردار است و مقادیر آنها را به عنوان تانسور اسکالر خروجی می دهد.

برای ماتریس ها (مثلاً ورودی رتبه بالاتر)، ورودی ها را محاسبه می کند که n-مین مقدار کوچکترین در هر سطر است (مثلاً بردار در امتداد آخرین بعد). بنابراین،

values.shape = input.shape[:-1]

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: 1-D یا بالاتر با آخرین بعد حداقل n+1 .
 • n: 0-D. موقعیت بردار مرتب شده برای انتخاب در امتداد آخرین بعد (در امتداد هر ردیف برای ماتریس ها). محدوده معتبر n [0, input.shape[:-1]) است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • معکوس: وقتی روی True تنظیم می شود، n ام بزرگترین مقدار را در بردار پیدا کنید و بالعکس.

برمی گرداند:

 • Output : آمار مرتبه n در امتداد آخرین برش بعدی.

سازندگان و ویرانگرها

NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n)
NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n, const NthElement::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
values

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Reverse (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: NthElement:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای NthElement .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

ارزش های

::tensorflow::Output values

توابع عمومی

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n
)

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n,
 const NthElement::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

معکوس

Attrs Reverse(
 bool x
)