جریان تنسور:: عملیات:: جای جای:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای Placeholder .

خلاصه

صفات عمومی

shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

توابع عمومی

Shape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
(اختیاری) شکل تانسور.

صفات عمومی

شکل_

PartialTensorShape tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

توابع عمومی

شکل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Placeholder::Attrs::Shape(
  PartialTensorShape x
)

(اختیاری) شکل تانسور.

اگر شکل دارای ابعاد 0 باشد، شکل بدون محدودیت است.

پیش فرض به