جریان تنسور:: عملیات:: مکان نگهدار

#include <array_ops.h>

یک گزینه نگهدارنده برای مقداری که به محاسبات وارد می شود.

خلاصه

NB اگر این عملیات اجرا شود با خطا مواجه می شود. این به عنوان راهی برای نشان دادن مقداری در نظر گرفته شده است که همیشه تغذیه می شود، و برای ارائه attr هایی که امکان بررسی ارزش فید را در زمان اجرا فراهم می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • dtype: نوع عناصر موجود در تانسور.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • شکل: (اختیاری) شکل تانسور. اگر شکل دارای ابعاد 0 باشد، شکل بدون محدودیت است.

برمی گرداند:

  • Output : تانسور مکان نگهدار که باید با استفاده از مکانیسم تغذیه جایگزین شود.

سازندگان و تخریب کنندگان

Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype)
Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, const Placeholder::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Shape (PartialTensorShape x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: محل نگهدارنده:: Attrs

تنظیم کننده ویژگی اختیاری برای Placeholder .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

مکان نگهدار

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype
)

مکان نگهدار

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  const Placeholder::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شکل

Attrs Shape(
  PartialTensorShape x
)