از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: محل نگهدارنده

#include <array_ops.h>

یک متغیر نگهدارنده برای مقداری انتخاب می شود که به محاسبه وارد می شود.

خلاصه

توجه: این عملیات با اجرای خطا از کار می افتد. این هدف به عنوان روشی برای نشان دادن مقداری است که همیشه تغذیه می شود و ارائه بازدهی هایی است که می توانند مقدار تغذیه را در زمان اجرا بررسی کنند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • dtype: نوع عناصر در سنسور است.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • شکل: (اختیاری) شکل تانسور. اگر شکل دارای 0 بعد باشد ، شکل غیرقانونی است.

بازده:

  • Output : یک تانسور محل نگهدارنده که باید با استفاده از مکانیزم تغذیه جایگزین شود.

سازندگان و ویرانگران

Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype)
Placeholder (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, const Placeholder::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Shape (PartialTensorShape x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: Placeholder :: Attrs

تنظیم کنندگان ویژگی اختیاری برای Placeholder .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

محل نگهدارنده

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype
)

محل نگهدارنده

 Placeholder(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  const Placeholder::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

شکل

Attrs Shape(
  PartialTensorShape x
)