جریان تنسور:: عملیات:: PreventGradient:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PreventGradient .

خلاصه

صفات عمومی

message_ = ""
StringPiece

توابع عمومی

Message (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
زمانی که هر کسی سعی کند این عملیات را متمایز کند، با خطا چاپ خواهد شد.

صفات عمومی

پیام_

StringPiece tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::message_ = ""

توابع عمومی

پیام

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PreventGradient::Attrs::Message(
  StringPiece x
)

زمانی که هر کسی سعی کند این عملیات را متمایز کند، با خطا چاپ خواهد شد.

پیش‌فرض به ""