جریان تنسور:: عملیات:: PreventGradient

#include <array_ops.h>

یک عملیات هویتی که در صورت درخواست گرادیان، خطا را ایجاد می کند.

خلاصه

هنگامی که در یک نمودار اجرا می شود، این op تانسور ورودی خود را همانطور که هست خروجی می دهد.

هنگام ساخت عملیات برای محاسبه گرادیان، سیستم گرادیان TensorFlow هنگام تلاش برای جستجوی گرادیان این عملیات، خطایی را برمی‌گرداند، زیرا هیچ گرادیانی نباید برای این تابع ثبت شود. این عملیات برای جلوگیری از بازگرداندن بی‌صدا باگ‌های ظریف شیب‌های اجرا نشده در برخی موارد گوشه وجود دارد.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: هر تانسوری

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • پیام: زمانی که هر کسی سعی کند این عملیات را متمایز کند با خطا چاپ خواهد شد.

برمی گرداند:

  • Output : همان تانسور ورودی.

سازندگان و ویرانگرها

PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PreventGradient::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

Message (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: PreventGradient:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PreventGradient .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PreventGradient::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

پیام

Attrs Message(
  StringPiece x
)