جریان تنسور:: عملیات:: PrintV2:: Attrs

#include <logging_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PrintV2 .

خلاصه

صفات عمومی

end_ = "\n"
StringPiece
output_stream_ = "stderr"
StringPiece

توابع عمومی

End (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض «\n» است.
OutputStream (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
رشته ای که جریان خروجی یا سطح ورود به سیستم را برای چاپ مشخص می کند.

صفات عمومی

پایان_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::end_ = "\n"

خروجی_جریان_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::output_stream_ = "stderr"

توابع عمومی

پایان

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::End(
  StringPiece x
)

پیش‌فرض «\n» است.

خروجی جریان

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::OutputStream(
  StringPiece x
)

رشته ای که جریان خروجی یا سطح ورود به سیستم را برای چاپ مشخص می کند.

پیش فرض های "stderr"