از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: چاپ V2

#include <logging_ops.h>

اسکالر رشته ای را چاپ می کند.

خلاصه

مقیاس رشته ای را در خروجی_استریم مورد نظر چاپ می کند.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • input: مقیاس رشته ای برای چاپ.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • output_stream: رشته ای که جریان خروجی یا سطح ورود به سیستم را برای چاپ مشخص می کند.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PrintV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

End (StringPiece x)
OutputStream (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: PrintV2 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PrintV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

چاپ V2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

چاپ V2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PrintV2::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

پایان

Attrs End(
  StringPiece x
)

جریان خروجی

Attrs OutputStream(
  StringPiece x
)