جریان تنسور:: عملیات:: PrintV2

#include <logging_ops.h>

یک اسکالر رشته ای را چاپ می کند.

خلاصه

یک اسکالر رشته ای را در خروجی_جریان مورد نظر چاپ می کند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • ورودی: اسکالر رشته برای چاپ.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • output_stream: رشته ای است که جریان خروجی یا سطح ورود به سیستم را برای چاپ مشخص می کند.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PrintV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PrintV2::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

End (StringPiece x)
OutputStream (StringPiece x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: PrintV2:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای PrintV2 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PrintV2

 PrintV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PrintV2::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

پایان

Attrs End(
  StringPiece x
)

خروجی جریان

Attrs OutputStream(
  StringPiece x
)