جریان تنسور:: عملیات:: QuantizeAndDequantizeV3:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizeAndDequantizeV3 .

خلاصه

صفات عمومی

narrow_range_ = false
bool
range_given_ = true
bool
signed_input_ = true
bool

توابع عمومی

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض به نادرست.
RangeGiven (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به درست است.
SignedInput (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به درست است.

صفات عمومی

محدوده باریک_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::narrow_range_ = false

محدوده_داده_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::range_given_ = true

signed_input_

bool tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::signed_input_ = true

توابع عمومی

محدوده باریک

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

پیش فرض به نادرست.

RangeGiven

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::RangeGiven(
  bool x
)

پیش فرض ها به درست است.

SignedInput

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizeAndDequantizeV3::Attrs::SignedInput(
  bool x
)

پیش فرض ها به درست است.