از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3

#include <array_ops.h>

سپس کوانتیزه ها یک تنسور را کاهش می دهند.

خلاصه

این تقریباً مشابه QuantizeAndDequantizeV2 است ، با این تفاوت که num_bits یک سنسور است ، بنابراین مقدار آن می تواند در حین آموزش تغییر کند.

استدلال ها:

بازده:

 • Output : تانسور خروجی.

سازندگان و ویرانگران

QuantizeAndDequantizeV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input num_bits)
QuantizeAndDequantizeV3 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input input_min, :: tensorflow::Input input_max, :: tensorflow::Input num_bits, const QuantizeAndDequantizeV3::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

NarrowRange (bool x)
RangeGiven (bool x)
SignedInput (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizeAndDequantizeV3 :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizeAndDequantizeV3 .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

QuantizeAndDequantizeV3

 QuantizeAndDequantizeV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input num_bits
)

QuantizeAndDequantizeV3

 QuantizeAndDequantizeV3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input input_min,
 ::tensorflow::Input input_max,
 ::tensorflow::Input num_bits,
 const QuantizeAndDequantizeV3::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

محدوده باریک

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

RangeGiven

Attrs RangeGiven(
 bool x
)

SignedInput

Attrs SignedInput(
 bool x
)