جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedConv2D:: Attrs

#include <nn_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedConv2D .

خلاصه

صفات عمومی

dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >
out_type_ = DT_QINT32
DataType

توابع عمومی

Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
تانسور 1 بعدی به طول 4.
OutType (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض DT_QINT32 است.

صفات عمومی

اتساع_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::QuantizedConv2D::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

خارج_نوع_

DataType tensorflow::ops::QuantizedConv2D::Attrs::out_type_ = DT_QINT32

توابع عمومی

اتساع ها

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedConv2D::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

تانسور 1 بعدی به طول 4.

عامل اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد، سلول های k-1 پرش شده وجود خواهد داشت. ترتیب ابعاد با مقدار data_format تعیین می شود، برای جزئیات بیشتر به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته ای و عمقی باید 1 باشد.

پیش‌فرض [1، 1، 1، 1]

OutType

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedConv2D::Attrs::OutType(
  DataType x
)

پیش‌فرض DT_QINT32 است.