از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D

#include <nn_ops.h>

محاسبه کنولوشن 2D داده شده با اندازه گیری سنسورهای ورودی و فیلتر 4D.

خلاصه

ورودی ها سنسورهای کوانتیزه شده ای هستند که کمترین مقدار نشان دهنده تعداد واقعی حداقل مربوطه است و بیشترین مقدار نشان دهنده حداکثر است. این بدان معنی است که شما فقط می توانید با در نظر گرفتن مقادیر حداقل و حداکثر برگشتی ، خروجی کوانتیزه شده را به همین روش تفسیر کنید.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • filter: بعد input_depth فیلتر باید با ابعاد عمق ورودی مطابقت داشته باشد.
 • min_input: مقدار float که کمترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_input: مقدار float که بالاترین مقدار ورودی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • min_filter: مقدار float که کمترین مقدار فیلتر کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • max_filter: مقدار float که بالاترین مقدار فیلتر کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • strides: گام پنجره کشویی برای هر بعد از سنسور ورودی.
 • padding: نوع الگوریتم padding برای استفاده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • اتساع: تانسور 1-D طول 4. ضریب اتساع برای هر بعد input . اگر روی k> 1 تنظیم شود ، بین هر عنصر فیلتر در آن بعد سلولهای k-1 وجود دارد. ترتیب ابعاد با مقدار data_format ، برای جزئیات به بالا مراجعه کنید. اتساع در ابعاد دسته و عمق باید 1 باشد.

بازده:

 • Output خروجی
 • Output min_output: مقدار float که کمترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.
 • Output max_output: مقدار float که بالاترین مقدار خروجی کوانتیزه شده را نشان می دهد.

سازندگان و ویرانگران

QuantizedConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_filter, :: tensorflow::Input max_filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
QuantizedConv2D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, :: tensorflow::Input min_input, :: tensorflow::Input max_input, :: tensorflow::Input min_filter, :: tensorflow::Input max_filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const QuantizedConv2D::Attrs & attrs)

صفات عمومی

max_output
min_output
operation
output

توابع استاتیک عمومی

Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
OutType (DataType x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizedConv2D :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedConv2D .

صفات عمومی

حداکثر_ خروجی

::tensorflow::Output max_output

min_output

::tensorflow::Output min_output

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

QuantizedConv2D

 QuantizedConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_filter,
 ::tensorflow::Input max_filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

QuantizedConv2D

 QuantizedConv2D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 ::tensorflow::Input min_input,
 ::tensorflow::Input max_input,
 ::tensorflow::Input min_filter,
 ::tensorflow::Input max_filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const QuantizedConv2D::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

گشاد شدن

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)