tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear :: عطاران

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedResizeBilinear .

خلاصه

صفات عمومی

align_corners_ = false
bool
half_pixel_centers_ = false
bool

کارکردهای عمومی

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند.
HalfPixelCenters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به نادرست است.

صفات عمومی

تراز کردن_جنسها_

bool tensorflow::ops::QuantizedResizeBilinear::Attrs::align_corners_ = false

نیم_پیکسل_ مرکز

bool tensorflow::ops::QuantizedResizeBilinear::Attrs::half_pixel_centers_ = false

کارکردهای عمومی

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedResizeBilinear::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند.

پیش فرض ها به نادرست است.

پیش فرض ها به نادرست است

HalfPixelCenters

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedResizeBilinear::Attrs::HalfPixelCenters(
  bool x
)

پیش فرض ها به نادرست است.