جریان تنسور:: عملیات:: QuantizedResizeBilinear

#include <image_ops.h>

با استفاده از درون یابی دوخطی کوانتیزه شده، اندازه images کوانتی شده را به size تغییر دهید.

خلاصه

تصاویر ورودی و خروجی باید از نوع کوانتیزه باشند.

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • تصاویر: 4 بعدی با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = یک تانسور 1 بعدی int32 از 2 عنصر: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز می شوند. پیش فرض به نادرست.

برمی گرداند:

 • Output resized_images: 4-D با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .
 • Output min
 • Output

سازندگان و تخریب کنندگان

QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out_max
out_min
resized_images

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QuantizedResizeBilinear:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedResizeBilinear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

out_max

::tensorflow::Output out_max

out_min

::tensorflow::Output out_min

تغییر اندازه_تصاویر

::tensorflow::Output resized_images

توابع عمومی

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)