از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear

#include <image_ops.h>

تغییر اندازه کوانتیزه images به size با استفاده از درونیابی دوخطی کوانتیده.

خلاصه

تصاویر ورودی و تصاویر خروجی باید از نوع کمی شده باشند.

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • تصاویر: 4-D با شکل [batch, height, width, channels] .
 • اندازه: = A 1-D int32 تانسور از 2 عنصر است: new_height, new_width . اندازه جدید برای تصاویر.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • align_corners: اگر درست باشد ، مراکز 4 پیکسل گوشه ای سنسورهای ورودی و خروجی تراز می شوند و مقادیر پیکسل های گوشه را حفظ می کنند. پیش فرض ها به نادرست است.

بازده:

 • Output : 4 بعدی با شکل [batch, new_height, new_width, channels] .
 • Output out_min
 • Output out_max

سازندگان و ویرانگران

QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
QuantizedResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
out_max
out_min
resized_images

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QuantizedResizeBilinear :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QuantizedResizeBilinear .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

out_max

::tensorflow::Output out_max

خارج از دقیقه

::tensorflow::Output out_min

تصاویر_تغییر داده شده

::tensorflow::Output resized_images

کارکردهای عمومی

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

QuantizedResizeBilinear

 QuantizedResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const QuantizedResizeBilinear::Attrs & attrs
)

توابع استاتیک عمومی

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)