جریان تنسور:: عملیات:: صف بستن:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueClose .

خلاصه

صفات عمومی

cancel_pending_enqueues_ = false
bool

توابع عمومی

CancelPendingEnqueues (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست باشد، تمام درخواست‌های صف معلق که در صف معین مسدود شده‌اند، لغو خواهند شد.

صفات عمومی

cancel_pending_enqueues_

bool tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::cancel_pending_enqueues_ = false

توابع عمومی

CancelPendingEnqueues

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueClose::Attrs::CancelPendingEnqueues(
  bool x
)

اگر درست باشد، تمام درخواست‌های صف معلق که در صف معین مسدود شده‌اند، لغو خواهند شد.

پیش فرض به نادرست