از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: صف بستن

#include <data_flow_ops.h>

صف داده شده را می بندد.

خلاصه

این عملیات نشان می دهد که دیگر هیچ عنصری در صف داده شده ایجاد نمی شود. عملیات بعدی Enqueue (بسیاری) شکست خواهد خورد. در صورت باقی ماندن عناصر کافی در صف ، عملیات Dequeue بعدی (بسیاری) همچنان موفقیت آمیز خواهد بود. عملیات بعدی Dequeue (بسیاری) که مسدود می شود بلافاصله شکست می خورد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • handle: دسته به صف.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • cancel_nging_enqueues: در صورت صحت ، کلیه درخواست های مربوط به انتظار که در صف داده شده مسدود شده اند ، لغو می شوند.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const QueueClose::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: QueueClose :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueClose .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

صف بستن

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

صف بستن

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const QueueClose::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)