جریان تنسور:: عملیات:: صف بستن

#include <data_flow_ops.h>

صف داده شده را می بندد.

خلاصه

این عملیات نشان می دهد که هیچ عنصر دیگری در صف داده شده قرار نخواهد گرفت. عملیات بعدی Enqueue (بسیاری) با شکست مواجه خواهند شد. اگر عناصر کافی در صف باقی بمانند، عملیات بعدی Dequeue (بسیاری) به موفقیت ادامه خواهند داد. عملیات بعدی Dequeue (بسیاری) که مسدود می شوند بلافاصله با شکست مواجه می شوند.

استدلال ها:

  • scope: یک شی Scope
  • handle: دسته به یک صف.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

  • cancel_pending_enqueues: اگر درست باشد، تمام درخواست‌های صف معلق که در صف معین مسدود شده‌اند، لغو خواهند شد.

برمی گرداند:

سازندگان و تخریب کنندگان

QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const QueueClose::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

توابع عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QueueClose:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueClose .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

توابع عمومی

صف بستن

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

صف بستن

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const QueueClose::Attrs & attrs
)

عملگر::tensorflow::عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)