جریان تنسور:: عملیات:: QueueDequeue:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueDequeue .

خلاصه

صفات عمومی

timeout_ms_ = -1
int64

توابع عمومی

TimeoutMs (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر صف خالی باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود.

صفات عمومی

timeout_ms_

int64 tensorflow::ops::QueueDequeue::Attrs::timeout_ms_ = -1

توابع عمومی

زمان پایان خانم

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QueueDequeue::Attrs::TimeoutMs(
  int64 x
)

اگر صف خالی باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود.

توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

پیش‌فرض -1 است