جریان تنسور:: عملیات:: QueueDequeue

#include <data_flow_ops.h>

یک یا چند تانسور را از صف داده شده جدا می کند.

خلاصه

این عملیات k خروجی دارد که k تعداد مولفه‌های تاپل‌های ذخیره‌شده در صف داده‌شده است و خروجی i مولفه ith از تاپل‌های ردیف‌شده است.

NB اگر صف خالی باشد، این عملیات تا زمانی که یک عنصر در صف قرار نگیرد مسدود می شود (یا "timeout_ms" سپری می شود، اگر مشخص شده باشد).

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • handle: دسته به یک صف.
 • component_types: نوع هر جزء در یک تاپل.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • timeout_ms: اگر صف خالی باشد، این عملیات تا timeout_ms میلی ثانیه مسدود می شود. توجه: این گزینه هنوز پشتیبانی نمی شود.

برمی گرداند:

 • OutputList : یک یا چند تانسور که به صورت تاپلی در صف قرار گرفتند.

سازندگان و ویرانگرها

QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeue (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeue::Attrs & attrs)

صفات عمومی

components
operation

توابع عمومی

operator[] (size_t index) const

توابع استاتیک عمومی

TimeoutMs (int64 x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: QueueDequeue:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای QueueDequeue .

صفات عمومی

اجزاء

::tensorflow::OutputList components

عمل

Operation operation

توابع عمومی

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeue

 QueueDequeue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeue::Attrs & attrs
)

اپراتور[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

توابع استاتیک عمومی

زمان پایان خانم

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)