جریان تنسور:: عملیات:: RecordInput:: Attrs

#include <data_flow_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RecordInput .

خلاصه

صفات عمومی

batch_size_ = 32
int64
compression_type_ = ""
StringPiece
file_buffer_size_ = 10000
int64
file_parallelism_ = 16
int64
file_random_seed_ = 301
int64
file_shuffle_shift_ratio_ = 0.0f
float

توابع عمومی

BatchSize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اندازه دسته.
CompressionType (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
نوع فشرده سازی فایل
FileBufferSize (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
بافر تصادفی سازی.
FileParallelism (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
چند اصطبل باز می شوند و به طور همزمان تکرار می شوند.
FileRandomSeed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
از دانه های تصادفی برای تولید رکوردهای تصادفی استفاده می شود.
FileShuffleShiftRatio (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پس از اینکه لیست به طور تصادفی در هم ریخته شد، لیست فایل ها را جابه جا می کند.

صفات عمومی

دسته_اندازه_

int64 tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::batch_size_ = 32

فشرده سازی_نوع_

StringPiece tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::compression_type_ = ""

file_buffer_size_

int64 tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::file_buffer_size_ = 10000

file_parallelism_

int64 tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::file_parallelism_ = 16

file_random_seed_

int64 tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::file_random_seed_ = 301

file_shuffle_shift_ratio_

float tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::file_shuffle_shift_ratio_ = 0.0f

توابع عمومی

BatchSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::BatchSize(
  int64 x
)

اندازه دسته.

پیش‌فرض 32 است

نوع فشرده سازی

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::CompressionType(
  StringPiece x
)

نوع فشرده سازی فایل

در حال حاضر ZLIB و GZIP پشتیبانی می شوند. پیش‌فرض هیچکدام.

پیش‌فرض به ""

FileBufferSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::FileBufferSize(
  int64 x
)

بافر تصادفی سازی.

پیش فرض 10000 است

موازی سازی فایل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::FileParallelism(
  int64 x
)

چند اصطبل باز می شوند و به طور همزمان تکرار می شوند.

پیش‌فرض 16 است

FileRandomSeed

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::FileRandomSeed(
  int64 x
)

از دانه های تصادفی برای تولید رکوردهای تصادفی استفاده می شود.

پیش فرض 301 است

FileShuffleShift Ratio

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RecordInput::Attrs::FileShuffleShiftRatio(
  float x
)

پس از اینکه لیست به طور تصادفی در هم ریخته شد، لیست فایل ها را جابه جا می کند.

پیش‌فرض 0 است