از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RecordInput

#include <data_flow_ops.h>

سوابق تصادفی منتشر می کند.

خلاصه

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • file_pattern: الگوی Glob برای پرونده های داده.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • file_random_seed: بذرهای تصادفی برای تولید سوابق تصادفی استفاده می شوند.
 • file_shuffle_shift_ratio: بعد از اینکه لیست به طور تصادفی تغییر کرد ، لیست پرونده ها را تغییر می دهد.
 • file_buffer_size: بافر مختلط تصادفی سازی.
 • file_parallelism: چند ایستگاه باز شده و همزمان تکرار می شوند.
 • batch_size: اندازه دسته.
 • compression_type: نوع فشرده سازی پرونده. در حال حاضر ZLIB و GZIP پشتیبانی می شوند. به طور پیش فرض هیچ.

بازده:

 • Output : یک سنسور شکل [batch_size].

سازندگان و ویرانگران

RecordInput (const :: tensorflow::Scope & scope, StringPiece file_pattern)
RecordInput (const :: tensorflow::Scope & scope, StringPiece file_pattern, const RecordInput::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
records

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

BatchSize (int64 x)
CompressionType (StringPiece x)
FileBufferSize (int64 x)
FileParallelism (int64 x)
FileRandomSeed (int64 x)
FileShuffleShiftRatio (float x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RecordInput :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RecordInput .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

سوابق

::tensorflow::Output records

کارکردهای عمومی

RecordInput

 RecordInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 StringPiece file_pattern
)

RecordInput

 RecordInput(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 StringPiece file_pattern,
 const RecordInput::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

اندازه دسته ای

Attrs BatchSize(
 int64 x
)

نوع فشرده سازی

Attrs CompressionType(
 StringPiece x
)

FileBufferSize

Attrs FileBufferSize(
 int64 x
)

FileParallelism

Attrs FileParallelism(
 int64 x
)

FileRandomSeed

Attrs FileRandomSeed(
 int64 x
)

FileShuffleShiftRatio

Attrs FileShuffleShiftRatio(
 float x
)