جریان تنسور:: عملیات:: RegexReplace:: Attrs

#include <string_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RegexReplace .

خلاصه

صفات عمومی

replace_global_ = true
bool

توابع عمومی

ReplaceGlobal (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True باشد، جایگزینی سراسری است (یعنی تمام تطبیق‌های عبارت منظم pattern در هر رشته ورودی بازنویسی می‌شوند)، در غیر این صورت جایگزینی rewrite فقط برای اولین تطابق pattern انجام می‌شود.

صفات عمومی

جایگزین_جهانی_

bool tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::replace_global_ = true

توابع عمومی

ReplaceGlobal

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RegexReplace::Attrs::ReplaceGlobal(
  bool x
)

اگر True باشد، جایگزینی سراسری است (یعنی تمام تطبیق‌های عبارت منظم pattern در هر رشته ورودی بازنویسی می‌شوند)، در غیر این صورت جایگزینی rewrite فقط برای اولین تطابق pattern انجام می‌شود.

پیش فرض ها به درست است