از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: RegexReplace

#include <string_ops.h>

مطابقت عبارت منظم pattern در input با رشته جایگزینی ارائه شده در rewrite جایگزین می rewrite .

خلاصه

از نحو re2 پیروی می کند ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • input: متن مورد پردازش.
 • pattern: عبارت منظمی که در رشته های input مطابقت دارد.
 • rewrite: رشته بازنویسی که باید در pattern input جایگزین شود.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • alternative_global: اگر True باشد ، جایگزینی جهانی است (یعنی همه مطابقت های عبارت منظم pattern در هر رشته ورودی دوباره نوشته می شوند) ، در غیر این صورت جایگزینی rewrite فقط برای اولین تطابق pattern انجام می شود.

بازده:

 • Output : متن پس از استفاده از مطابقت الگو و جایگزینی مجدد.

سازندگان و ویرانگران

RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite)
RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite, const RegexReplace::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

کارکردهای عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ReplaceGlobal (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: RegexReplace :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RegexReplace .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

کارکردهای عمومی

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite
)

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite,
 const RegexReplace::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر :: tensorflow :: ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر :: tensorflow :: خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ReplaceGlobal

Attrs ReplaceGlobal(
 bool x
)