جریان تنسور:: عملیات:: RegexReplace

#include <string_ops.h>

منطبق‌های عبارت منظم pattern را در input با رشته جایگزین ارائه شده در rewrite جایگزین می‌کند.

خلاصه

از نحو re2 پیروی می کند ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

استدلال ها:

 • scope: یک شی Scope
 • ورودی: متنی که باید پردازش شود.
 • الگو: عبارت منظمی که باید در رشته های input مطابقت داده شود.
 • rewrite: رشته بازنویسی که باید جایگزین عبارت pattern شود که در رشته های input مطابقت دارد.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • replace_global: اگر True باشد، جایگزینی جهانی است (یعنی تمام مطابقت های عبارت منظم pattern در هر رشته ورودی بازنویسی می شود)، در غیر این صورت جایگزینی rewrite فقط برای اولین تطابق pattern انجام می شود.

برمی گرداند:

 • Output : متن پس از اعمال الگوی مطابقت و جایگزینی بازنویسی.

سازندگان و ویرانگرها

RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite)
RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite, const RegexReplace::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation
output

توابع عمومی

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

توابع استاتیک عمومی

ReplaceGlobal (bool x)

سازه ها

tensorflow:: ops:: RegexReplace:: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای RegexReplace .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

خروجی

::tensorflow::Output output

توابع عمومی

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite
)

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite,
 const RegexReplace::Attrs & attrs
)

گره

::tensorflow::Node * node() const 

عملگر::tensorflow::ورودی

 operator::tensorflow::Input() const 

عملگر::tensorflow::خروجی

 operator::tensorflow::Output() const 

توابع استاتیک عمومی

ReplaceGlobal

Attrs ReplaceGlobal(
 bool x
)