جریان تنسور:: عملیات:: ResizeBicubic:: Attrs

#include <image_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResizeBicubic .

خلاصه

صفات عمومی

align_corners_ = false
bool
half_pixel_centers_ = false
bool

توابع عمومی

AlignCorners (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز شده است.
HalfPixelCenters (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض به نادرست.

صفات عمومی

align_corners_

bool tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::align_corners_ = false

نیم_پیکسل_مراکز_

bool tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::half_pixel_centers_ = false

توابع عمومی

AlignCorners

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::AlignCorners(
  bool x
)

اگر درست باشد، مرکز 4 پیکسل گوشه تانسورهای ورودی و خروجی با حفظ مقادیر در پیکسل های گوشه تراز شده است.

پیش فرض به نادرست.

پیش فرض به نادرست

HalfPixelCenters

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResizeBicubic::Attrs::HalfPixelCenters(
  bool x
)

پیش فرض به نادرست.