جریان تنسور:: عملیات:: ResourceApplyAdagrad:: Attrs

#include <training_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyAdagrad .

خلاصه

صفات عمومی

update_slots_ = true
bool
use_locking_ = false
bool

توابع عمومی

UpdateSlots (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش فرض ها به درست است.
UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
اگر True ، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

صفات عمومی

به روز رسانی_اسلات_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::update_slots_ = true

use_locking_

bool tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

توابع عمومی

به روز رسانی اسلات

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UpdateSlots(
  bool x
)

پیش فرض ها به درست است.

استفاده از قفل

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceApplyAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

اگر True ، به‌روزرسانی تانسورهای var و accum توسط یک قفل محافظت می‌شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

پیش فرض به نادرست