از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

"* var" را مطابق با طرح آداگراد به روز کنید.

خلاصه

تجمع + = گرید * درجه گرید - = لر * درجه * (1 / مربع (جمع))

استدلال ها:

 • دامنه: یک شی Sc Scope
 • var: باید از یک متغیر () باشد.
 • تجمع: باید از یک متغیر باشد ().
 • lr: عامل مقیاس گذاری. باید اسکالر باشد.
 • grad: شیب.

ویژگی های اختیاری (به Attrs مراجعه کنید):

 • use_locking: اگر True ، به روزرسانی سنسورهای var و تجمع با قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است ، اما ممکن است مشاجره کمتری از خود نشان دهد.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

ResourceApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdagrad::Attrs & attrs)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

توابع استاتیک عمومی

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

سازه ها

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAdagrad :: Attrs

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای ResourceApplyAdagrad .

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

ResourceApplyAdagrad

 ResourceApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAdagrad

 ResourceApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const 

توابع استاتیک عمومی

UpdateSlots

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

استفاده از قفل کردن

Attrs UseLocking(
 bool x
)