جریان تنسور:: عملیات:: SetDiff1D:: Attrs

#include <array_ops.h>

تنظیم کننده های ویژگی اختیاری برای SetDiff1D .

خلاصه

صفات عمومی

out_idx_ = DT_INT32
DataType

توابع عمومی

OutIdx (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
پیش‌فرض DT_INT32 است.

صفات عمومی

out_idx_

DataType tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::out_idx_ = DT_INT32

توابع عمومی

OutIdx

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SetDiff1D::Attrs::OutIdx(
  DataType x
)

پیش‌فرض DT_INT32 است.